Opłata za pobyt i wyżywienie jest naliczana "z dołu".

Należy ją regulować na podstawie wystawionego przez Przedszkole rachunku do dnia 15 każdego miesiąca, na rachunek bankowy:

nr konta 12 1020 2821 0000 1002 0108 0100

Za dzień uiszczenia opłaty uznaje się datę wpływu środków na konto Przedszkola.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z ulg w opłatach powinni zgłosić ten fakt w sekretariacie.

Każda zmiana deklaracji jest uwzględniona od pierwszego dnia miesiąca , po którym nastąpiło zgłoszenie rodzica.

Płatności za przedszkole