Tropiciele Przyrody

Plan zajęć edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym w ramach realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn.: "PRZEDSZKOLA DLA WSZYSTKICH - rozszerzenie oferty do edukacji przedszkolnej, w tym z uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami kształcenia (w tym z niepełnosprawnościami) na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg".

 • Nr projektu: RPZP.08.01.00-32-K009/19
 • Termin realizacji: wrzesień-grudzień 2022
 • Miejsce realizacji: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 IM. MARII MONTESSORI W KOŁOBRZEGU
 • Grupa docelowa: dzieci 6- letnie z grupy 4 (27 wychowanków)

Edukacja przyrodnicza w przedszkolu zwrócona jest ku dziecku - umożliwia mu rozwój w "dialogu ze światem". Celem realizacji jej zadań, jak podaje M. Rościszewska – Woźniak, jest "rozwijanie i wzmacnianie u dzieci ich naturalnego pędu do poznawania świata i ciekawości poznawczej, poprzez stwarzanie okazji do eksperymentowania, zadawania pytań i uzyskiwania odpowiedzi, do obserwacji, planowania, własnych badań, testowania własnych hipotez, kształtowania postawy szacunku dla wiedzy oraz szacunku dla środowiska". W ramach edukacji przyrodniczej w przedszkolu dzieci rozwijają kompetencje intelektualne - umiejętność krytycznego i logicznego myślenia, koncentrację uwagi, pamięć, umiejętność działania twórczego, podejmują i doskonalą współpracę. Dziecko obserwując otaczający świat napotyka wiele problemów, z którymi nie zawsze radzi sobie samodzielnie. Szukając odpowiedzi na pytania dostrzega pewne zależności występujące w przyrodzie. W ten sposób tworzą się podstawy do wyjaśniania przyczynowości zjawisk. Świat przyrody jest również doskonałym materiałem do rozwoju mowy. Poznając nowe zjawiska, zwierzęta, rośliny, oznaczenia czynności i właściwości dziecko poznaje nowe słowa. Wzbogaca się zasób słownictwa dziecka, zdolność i jasność wyrażania myśli, formułowania spostrzeżeń.


Cel główny.

Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

Cele ogólne:

 • Budzenie i aktywizowanie ciekawości oraz aktywności poznawczej dziecka;
 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych;
 • Dostrzeganie związków między przyczyną, a skutkiem;
 • Poznanie prostych zjawisk przyrodniczych poprzez przeprowadzanie prostych doświadczeń;
 • Odkrywanie piękna i złożoności środowiska przyrodniczego;
 • Inicjowanie samodzielnych działań dzieci w naturalnym środowisku;
 • Wzbogacenie słownika dziecięcego o nowe pojęcia;
 • Przestrzeganie zasad współdziałania przy pracy;
 • Kształtowanie postaw proekologicznych.

Cele szczegółowe (dziecko):

 • Aktywnie uczestniczy w zabawach badawczych (ogląda, szuka, obserwuje, porównuje, bada, eksperymentuje);
 • Przestrzega ustalonych zasad;
 • Formułuje spostrzeżenia i wnioski;
 • Poprawnie nazywa badane przedmioty;
 • Posługuje się prostymi narzędziami;
 • Wie, jak należy dbać o środowisko;
 • Zna różne środowiska przyrodnicze oraz rośliny i zwierzęta w nich żyjące.

Treści programowe:

Projekt ma za zadanie rozbudzić w dziecku zainteresowanie światem przyrody i wytworzyć właściwy do niego stosunek.

 • Zajęcie 1
  Zaproszenie do klubu "Tropicieli Przyrody" - omówienie zasad działania klubu. "Kodeks przyjaciela przyrody" - stworzenie kodeksu grupowego. Zapoznanie z narzędziami pomocnymi podczas obserwacji (mikroskop, lupa, lornetka, aparat fotograficzny).
 • Zajęcie 2
  Zajęcie na temat ogólnie pojętej przyrody z wykorzystaniem dostępnych filmów ("Wędrówki Skrzata Borówki") i książek. Ozdabianie torebek na eksponaty, pakowanie plecaków na wycieczkę do lasu.
 • Zajęcie 3
  Poznawanie środowiska leśnego podczas wycieczki do lasu i spotkania z leśnikiem, fotografowanie leśnej przyrody.
 • Zajęcie 4
  Wycieczka do parku nadmorskiego połączona z obserwacją przyrody, zbieranie eksponatów, oglądanie ich pod lupą i mikroskopem.
 • Zajęcie 5
  "Święto Drzewa" - oglądanie prezentacji multimedialnej. Oglądanie drzew w parku miejskim. Wykonanie pracy plastycznej.
 • Zajęcie 6
  Wycieczka do parku im. H. Dąbrowskiego, prowadzenie obserwacji przyrodniczych, zbieranie eksponatów.
 • Zajęcie 7
  Wycieczka nad morze - poznanie i utrwalenie pojęć związanych z morzem.
 • Zajęcie 8
  "Laboratorium pod chmurką" - próba oceny jakości wody ze stawu, z morza, z kałuży, deszczówki i kranu. Zabawy badawcze z użyciem mikroskopu, filtra i lunety wodnej.
 • Zajęcie 9
  Powtórzenie i utrwalenie wiadomości na temat zwierząt i roślin leśnych z wykorzystaniem dostępnych materiałów, układanek, puzzli.