Zamierzenia

Wychowawczo • Dydaktyczne

Aktualności

Aktualności • Komunikaty

Previous Next Play Pause
A A A

Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/89/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wymiaru czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  w czasie przekraczającym ten wymiar zajęć, a także warunków całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg, z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat,  zwalnia się rodziców  (opiekunów prawnych) dzieci, którzy posiadają Kołobrzeską Kartę Mieszkańca.


Z opłaty zwalnia się także rodziców  (opiekunów prawnych) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
Do udzielenia zwolnień z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego  są upoważnieni dyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych, w których są zorganizowane oddziały przedszkolne.  
W związku z powyższym rodzice uprawnieni do skorzystania ze zwolnienia za korzystanie przez ich dzieci z wychowania przedszkolnego są zaproszeni  przez dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne

w dniach od 2 do 5 września 2019 r. w celu uzyskania zwolnienia z opłaty. Dokumentem niezbędnym do okazania dyrektorowi w celu  uzyskania zwolnienia, jest Kołobrzeska Karta Mieszkańca lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, lub opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

  • Rozwój:

  • Fizyczny

  • Społeczny

  • Poznawczy

Nasz Patron Maria Montessori

Wspieramy spontaniczność i twórczość dzieci

czytaj więcej